Budujeme velkou skupinu věřitelů Malina Group, jejichž zájmy budeme hájit. 

Mgr. Lucie Dufková

advokátní kancelář

Potřebujete konzultaci s advokátem?

+420 608 513 855

Mgr. Lucie Dufková

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

KDO JSME A CO DĚLÁME

Klientům poskytujeme komplexní právní služby v podobě právních porad, sepisu smluv, advokátních úschov, zastupování před soudy a jinými orgány, konverze listin, ověřování podpisů a plníme též funkci rozhodce.

Naše kancelář spolupracuje se specialisty v souvisejících oborech – notáři, exekutoři, soudní znalci, daňoví poradci, insolvenční správci.

SLUŽBY

zkušenost a profesionalita společně s odbornou péčí ušité na míru vašim potřebám.

Nemovitosti

  • kompletní právní servis při převodech nemovitostí – smlouvy kupní, darovací
  •  nájemní a podnájemní smlouvy
  • zástavní právo, předkupní právo a věcné břemeno
  • vypořádání podílového spoluvlastnictví
  • vymáhání dlužného nájemného
  • vyklizení nemovitosti

Obchodní právo

 • závazkové vztahy – sepisování obchodních smluv
 • zakládání společností
 • likvidace společností
 • účast na valných hromadách
 • převody podílů
 • zápisy do obchodního rejstříku
 • živnostenské právo
 • právo směnečné

Insolvenční řízení

 • Oddlužení, konkurz
 • uplatnění pohledávek v insolvenčním řízení
 • zastupování v incidenčních sporech či ve věřitelských orgánech
 • popření pohledávky jiného věřitele
 • zastupujeme dlužníky, věřitele i insolvenční správce

Rodinné právo

 • rozvody
 • majetková vypořádání
 • rodičovská zodpovědnost

Trestní právo

 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování poškozeného v trestním řízení

Advokátní úschovy

 • úschova kupní ceny a listin
 • konverze dokumentů
 • ověřování podpisů

Pracovní právo

 • sepis a revize pracovních smluv a dohod
 • rozvázání pracovního poměru
 • zastupování v pracovněprávním sporu

Vymáhaní pohledávek

 • kompletní služby ve vymáhání pohledávek
 •  analýza a návrh vhodného způsobu vymáhání pohledávek
 • soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek
 • rozhodčí řízení
 • postoupení pohledávky, zápočet pohledávek
 • následné vykonávací řízení

Rozhodce

Mgr. Lucie Dufková vykonává činnost rozhodce v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů.

Správní právo

 • zastupování ve věcech dopravních přestupků
 • podávání žalob proti rozhodnutí orgánů veřejné správy

Občanské právo

 • občanskoprávní závazkové vztahy
 • dědické řízení
 • náhrada škody
 • vydání bezdůvodného obohacení
 • exekuční řízení

Mgr. Lucie Dufková

+420 608 513 855

Mgr. Ondřej Mach

+420 775 423 258

Mgr. Sabina Plisková

+420 608 532 238

Mgr. Petr Konečný

+420 774 099 637

Hana Zlevorová

+420 608 513 855